Jakie warunki formalne muszę spełnić aby rozpocząć kurs?

W przypadku braku posiadania tytułu mistrzowskiego w zawodzie kandydat musi spełniać poniższe warunki formalne:

Rodzaj ukończonej szkoły

Przygotowanie zawodowe

Wymagany staż pracy w zawodzie nauczanym

Ukończone technikum, branżowa szkoła II stopnia, technikum uzupełniające lub szkoła policealna

Tytuł zawodowy w nauczanym zawodzie

Minimum 3 lata 

Ukończenie LO, liceum zawodowego, liceum techniczne­go, liceum profilo­wanego lub techni­kum o innej spe­cjalności niż na­uczany zawód lub średniego studium o innej specjalności niż nauczany zawód

Tytuł robotnika wykwalifikowane­go lub równorzędny w zawodzie, które­go będzie nauczać

Minimum 4 lata

Wyższe

Brak wymogu tytułu zawodowego, specjalność studiów zgodna z nauczanym zawo­dem

Minimum 2 lata

Wyższe

Brak wymogu tytułu zawodowego, specjalność studiów niezgodna z nauczanym zawo­dem

Minimum 4 lata

Buy now