Jakie wymagania formalne muszę spełnić aby rozpocząć kurs?

W przypadku braku posiadania tytułu mistrzowskiego w zawodzie kandydat musi spełniać poniższe wymagania:

Rodzaj ukończonej szkoły

Przygotowanie zawodowe

Wymagany staż pracy w zawodzie nauczanym

Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia

Tytuł zawodowy w nauczanym zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu

Minimum 6 lat

Ukończenie LO, liceum zawodowego, liceum techniczne­go, liceum profilo­wanego, techni­kum lub średniego studium zawodowego, szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej

Tytuł robotnika wykwalifikowane­go lub równorzędny w zawodzie, które­go będzie nauczać

Minimum 4 lata

Wyższe

Brak wymogu tytułu zawodowego, specjalność studiów zgodna z nauczanym zawo­dem

Minimum 2 lata

Wyższe

Brak wymogu tytułu zawodowego, specjalność studiów niezgodna z nauczanym zawo­dem

Minimum 4 lata

 

Tabelę opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

§ 10. pkt. 4 mówi, że Instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać oprócz oferowanego kursu pedagogicznego w wymiarze 48h:

1. tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać,
i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2. tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż
pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3. dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie,
którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy
w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać,
i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej
szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Nadal nie wiesz czy spełniasz wymagania uczestnictwa w kursie?

Zadzwoń pod nr: 503502626, aby dowiedzieć się więcej