Niniejszy Regulamin kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu przez Internet (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki świadczenia usług w zakresie praw i obowiązków stron Umowy zawieranej na odległość, której przedmiotem jest przeprowadzenie kursu pedagogicznego dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu za pośrednictwem sieci Internet przez platformę internetową.

 

1. Organizator kursu

1. Podmiotem oferującym i świadczącym usługę w postaci kursu określonego w Regulaminie jest firma Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka www.ckprymus.pl ul. Polna 34, 99-200 Poddębice NIP: 8281007451 zwana w Umowie oraz Regulaminie „Centrum Kształcenia Prymus”


2. Podstawa prawna


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) – art. 51 ust. 1, art. 117 ust. 5, art. 120 ust. 4, art. 170 ust. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1644) – §10 ust. 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632) – §22.

3. Warunki nauczania

1. Słuchacz w rozumieniu niniejszego Regulaminu to Płatnik.

2. Słuchacz zobowiązuje się do czynnego udziału w zajęciach stanowiących części składowe Kursu poprzez platformę e-learningową oraz wykorzystania ich w celach dotyczących kursu.

3. Słuchacz akceptuje fakt, iż do przeprowadzenia Kursu niezbędne jest posiadanie sprzętu komputerowego o minimalnej konfiguracji sprzętowej, właściwego systemu operacyjnego i łącza internetowego o przepustowości opisanych poniżej: a. Komputer klasy PC z procesorem Pentium II o częstotliwości minimalnej 266 Mhz (zalecany procesor Pentium III 1 Ghz lub lepszy), b. Napęd CD-ROM x 48 lub szybszy, c. Dla działania aplikacji pamięć RAM 256 MB (zalecane 512 MB lub więcej), d. W zakresie dysku twardego minimum 20 MB wolnej przestrzeni na dysku (zalecane 100 MB), e. Monitor pracujący w rozdzielczości 1024 x 768 lub wyższej, f. Klawiatura i myszka, g. Zainstalowana prawidłowo na komputerze karta muzyczna. h. Łącze internetowe gwarantujące transfer dwustronny na poziomie min. 256 Kb/sek.

4. Centrum Kształcenia Prymus w ramach realizacji Kursu nie dostarcza sprzętu, systemu operacyjnego oraz łącza internetowego.

5. Do korzystania z Kursu niezbędne jest następujące oprogramowanie: a. System operacyjny: Windows XP, Windows 2000, Windows 2003, Windows Vista, Windows 8, Windows 10, Mac b. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, Opera, Google Chrome, c. Obsługa Java Script 6 lub wyższego, Adobe Flash 10 lub wyższego oraz Cookies.

6. W razie problemów Słuchacz winien zwrócić się do Działu Obsługi Klienta Centrum Kształcenia Prymus mailowo (prymusck@gmail.com) lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00 oraz w soboty w godzinach 11.00 – 15.00 pod numerem telefonu: 503 502 626

7. W ramach Kursu Słuchacz otrzymuje indywidualne konto (zwane dalej „Kontem”), za pomocą którego po zalogowaniu na stronie internetowej http://kurs.pedagogiczny.edu.pl będzie mógł korzystać z materiałów wskazanych w Umowie.

8. Po dokonaniu opłaty za kurs na rzecz Centrum Kształcenia Prymus Słuchacz otrzyma na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie procesu rejestracji login i hasło umożliwiające zalogowanie się na stronie http://kurs.pedagogiczny.edu.pl i tym samym uczestniczenie w zajęciach stanowiących treść Kursu.

9. Wykorzystywanie Konta przez Słuchacza winno odbywać się z poszanowaniem obowiązujących w Unii Europejskiej przepisów prawa, zasadami współżycia społecznego oraz treścią postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Słuchacz nie może działać w sposób naruszający analogiczne prawa innych słuchaczy,
b. Słuchacz nie może podejmować działań mających na celu pozyskanie i wykorzystanie haseł innych słuchaczy,
c. Słuchacz nie może przenosić na osoby trzecie praw przysługujących mu względem Konta.

10. Centrum Kształcenia Prymus nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Wszelkie niedogodności wynikające z działań oprogramowania lub sprzętu należącego do Słuchacza, polegające na uniemożliwieniu lub utrudnieniu korzystania z Kursu, w tym spowodowane przez bezprawne działania osób trzecich polegające na ingerencji w system komputerowy Słuchacza (np. włamania i wirusy komputerowe),
b. Działania innych słuchaczy Kursu,
c. Skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła Słuchacza do Konta bez względu na przyczynę, która ten fakt spowodowała. W takim przypadku Słuchacz winien niezwłocznie poinformować o zaistnieniu takiej sytuacji Prymus celem wdrożenia procedury zablokowania konta,
d. Niezgodny z celem Kursu sposób wykorzystania Konta przez Słuchacza, e. Wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego udostępnienia przez Słuchacza Konta osobom trzecim.

11. Centrum Kształcenia Prymus nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Centrum Kształcenia Prymus wywołanych przez działania osób trzecich lub siłę wyższą.

12. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Słuchacz będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni licząc od dnia podpisania Umowy przesyłając listem poleconym podpisane własnoręcznie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres: Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka ul. Polna 34 99-200 Poddębice

13. Słuchacz ma prawo do składania pisemnych reklamacji na adres Działu Obsługi Klienta Centrum Kształcenia Prymus wskazany powyżej. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty wpływu pisma.

14. Programy komputerowe oraz materiały edukacyjne zawarte na stronie http://kurs.pedagogiczny.edu.pl stanowią własność Centrum Kształcenia Prymus. Słuchacz zobowiązuje się respektować autorskie i majątkowe prawa przysługujące Centrum Kształcenia Prymus z tytułu opracowanych i przedstawionych mu w trakcie trwania Kursu programów i materiałów edukacyjnych, a zwłaszcza do nienaruszalności ich treści oraz formy. Słuchacz zobowiązuje się nie kopiować chronionych prawem autorskim materiałów bez wcześniejszej pisemnej zgody Centrum Kształcenia Prymus. Słuchacz. Jakiekolwiek naruszenie powyższych postanowień będzie skutkować pozwem sądowym.

15. Spory, które mogłyby wyniknąć z Umowy oraz Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku możliwości dojścia do porozumienia będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Centrum Kształcenia Prymus. 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Unii Europejskiej.

3. Zgłoszenia na kurs

1. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie na numer 503502626 lub przez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.kurspedagogiczny.pl

2. Do zgłoszenia niezbędne jest podanie imienia i nazwiska Słuchacza oraz innych danych osobowych niezbędnych do realizacji kursu


4. Warunki rezygnacji

1. Informacja o rezygnacji wymaga formy pisemnej. Zawiadomienie o rezygnacji można wysłać elektronicznie na adres: prymusck@gmail.com lub drogą pocztową na adres:
Centrum Kształcenia Prymus E. Sawicka,
ul. Polna 34, 99-200 Poddębice

2. Słuchacz ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Platformy szkoleniowej, poprzez wysłanie żądania usunięcia swojego Konta. Żądanie takie należy przesłać na adres e-mail prymusck@gmail.com. W przypadku usunięcia konta na żądanie Użytkownika lub Klienta, uiszczone wcześniej opłaty za udział w Kursie nie podlegają zwrotowi w całości lub części. 5.


5. Postanowienia końcowe


1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące organizacji zajęć powinny być niezwłocznie zgłaszane Organizatorowi kursów. Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego rozwiązania ewentualnych problemów.

2. Wszelkie przypadki nieujęte w regulaminie będą rozpatrywane indywidualne.